Historia Instytutu

Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku, jako typowa firma doradcza koncentrująca się głównie na zagadnieniach ekonomiczno-rachunkowych. Na przełomie lat 1999 i 2000 Instytut podjął działalność w obszarze zaawansowanych technologii przekształcając się w podmiot gospodarczy o kapitale zakładowym 3.372.000 PLN., pod nazwą Instytut Badań i Strategii Internetowych PPI Sp. z o.o. Od sierpnia 2003 roku przedsiębiorstwo funkcjonuje pod nazwą Instytut Badań i Strategii Internetowych Sp. z o.o.
Od samego początku Instytut funkcjonuje jako niezależna jednostka działająca na rzecz rozwoju Internetu. Przedsiębiorstwo nastawione jest na poszukiwanie nowych rozwiązań w kategoriach naukowo – technicznych i biznesowych. Podstawową działalnością Instytutu jest prowadzenie badań nad rozwojem Internetu, testowanie nowych rozwiązań oraz wyszukiwanie nisz rynkowych w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Równocześnie Instytut prowadzi działalność związaną z badaniem i analizą rynku w zakresie marketingu, mediów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Efektem tych działań jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, dla którego są świadczone usługi.

Akredytacje w ramach programów Unii Europejskiej PHARE 2000-2003
Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji – Fundusz Wsparcia na Doradztwo
dziedziny specjalizacji:

 • Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie:  Audyt technologiczny, Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 • Ścieżka od Innowacji do Biznesu: usługi konsultacyjne i doradcze.

 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PHARE): Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analiza rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa, Planowanie inwestycyjne: wniosek o finansowanie zewnętrzne i business plan inwestycji, Planowanie inwestycyjne: studium wykonalności inwestycji, Planowanie inwestycyjne: dokumentacja techniczna inwestycji.

 • Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw (PHARE): Usługi konsultacyjne do wdrożenia rozwiązań technologii informatycznych.

 •  Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych  (PHARE)

Akredytacje w ramach Funduszy Europejskich 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
Akredytacja w zakresach i ich podzakresach:

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – audyt regulacyjny

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – analiza firmy – rynek UE

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – analizy rynków

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – planowanie inwestycyjne

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – wpływ inwestycji na środowisko

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – przygotowanie dokumentacji (biznes plan, studium wykonalności)

 • Innowacje i nowe technologie – strategie rozwoju

 • Innowacje i nowe technologie – rozwiązania innowacyjne i zaawansowane technologie

 • Innowacje i nowe technologie – technologie informatyczne

 • Łączenie się przedsiębiorstw – strategie połączenia przedsiębiorstw

 • Łączenie się przedsiębiorstw – przygotowanie i badanie sprawozdań

 • Łączenie się przedsiębiorstw – wnioskowanie do sądu rejestrowego

 •  Łączenie się przedsiębiorstw – przygotowanie dokumentacji (księgi wieczyste, rejestry, cesje, koncesje, prawa autorskie)

 •  Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej – wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji

 • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej – fundusze kapitału wysokiego ryzyka

 • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej – pozyskanie inwestora strategicznego

 • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej –
  poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

Fundusze na lata 2007-2013

Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył konpleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem realizacją projektów w ramach okresu programowania 2007-2013, w szczególności (PO IG) Programem Innowacyjna Gospodarka jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Instytut W latach 2007-2013 w ramach Programu POIG świdczył usługi dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczych i naukowe oraz innych instytucji dla których skutecznie uzyskiwał wsparcie w programach UE głównie w programie POIG 2007-2013, którego celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Instytut obecnie jest nadal zdecydowanym liderem w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE.

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

Komisja Europejska przyjęła wszystkie programy na lata 2014-2020.

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Instytut Badań i Strategii Internetowych nadal skutecznie pomaga pozyskiwać fundusze UE i wdrażać inwestować m.in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację. Oferta usług Instytutu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. Nasz zespół posiada praktyczną wiedzę i udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe, innowacje, projekty szkoleniowe oraz projekty związane z rozwojem eksportu. Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą oprzeć strategię rozwoju swojej firmy o Fundusze Europejskie. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, nasz zespół i współpracujący z nami eksperci to wybitni specjaliści, którzy dzielą się z Państwem swym doświadczeniem, pomagają skutecznie i efektywnie realizować projekty przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.