Program Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”

 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje

 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne

 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji

 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE

 • współpraca z państwami trzecimi

 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego

 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca

 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

 

Nasz firma świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach Programu Horyzont 2020.