Dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Konkurs w dziłaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Termin naboru wniosków 11 marca – 30 kwietnia 2019 r. 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania:

1) w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 878).
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 rozporządzenia 651/2014.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3) pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro.
Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorstwa.

Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU