Dotacje na projekty B+R “szybka ścieżka”

Konkurs dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR - „Szybka ścieżka”.

Wnioski mogą składać:

O dofinansowanie w konkursach „szybkiej ścieżki”  mogą ubiegać się przedsiębiorcy (MŚP lub duże przedsiębiorstwa) samodzielnie  – ale także konsorcja z udziałem jednostek naukowych (realizujące projekty poza województwem mazowieckim).   Dopuszczalne jest także podwykonawstwo prac zlecone jednostkom naukowym lub innym, wyspecjalizowanym firmom.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).  

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

1) projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
2) pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace B+R nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy * Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia intensywności pomocy *
Mały i Mikro 70,00% 80,00% 45,00% 60,00%
Średni 60,00% 75,00% 35,00% 50,00%
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%
jednostka naukowa 100% - 100% -

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii
W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu , konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

  • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
  •  zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
  •  zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

2) w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Ograniczone podwykonawstwo. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:

  • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
  • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU