Wzornictwo w MŚP

Konkurs dla MŚP w dzianiu 1.4 "wzornictwo w MŚP" w  ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

Wnioski przyjmowane będą do 28 sierpnia 2023 r.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych na opracowanie strategii wzorniczej oraz na inwestycje związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie.

Wsparcie w ranach działania Wzornictwo w MŚP obejmie:
1) komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
2) komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z regionu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Pozyskane środki z dotacji można przeznaczyć na:

Rodzaj pomocy Koszty kwalifikowane
Regionalna pomoc inwestycyjnado 70%

(poziom wsparcia wynika z mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej)

Koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowaneKoszty nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie

Pomoc na doradztwo dla MŚP50% Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
Pomoc de minimis
85%
Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczejKoszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej

Koszty usług szkoleniowych

Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz usługi te zostały przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant.

Działania z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego w oparciu o strategię wzorniczą również muszą być prowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant.  Projektant, o którym mowa powyżej powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) lub mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: mieć w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU