Technologie poprawiające jakość życia

Wnioski można składać do 14 maja 2020 r.

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

Maksymalna wartość dotacji do 2 000 000 euro.

Dofinansowanie wyniesie:

 • na inwestycje do  70% wartości projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020
 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych
 • na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.

Działania w ramach projektu powinny obejmować opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie mogą otrzymać 
Mikro, małe lub średnie firmy , które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Dotacja udzielana jest na:

 • wydatki inwestycyjne:
  - maszyny i urządzenia
  - roboty budowlane
  - wartości niematerialne i prawne
 • eksperymentalne prace rozwojowe, , w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu
 • usługi doradcze

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu zgodnie z Mapą pomocy regionalnej

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU