Badania na rynek

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach, III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Dotacje na realizację wdrożeń projektów badawczych. Zakłada wsparcie od pomysłu do rynku.

Termin naboru wniosków od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,

2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

 Poziom dofinansowania:

- Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

- Część doradcza – maksymalnie 50%,

- Część inwestycyjna – maksymalnie 70%  (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Kwota dofinansowania:

- Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
- Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
- Część inwestycyjna - nie jest określona maksymalna kwota dofinansowania na projekt, natomiast przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (50 MLN EUR) kwota dofinansowania może wynieść nawet do 150 MLN PLN.

Z działania mogą skorzystać – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  które:

- zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy)

- prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- wydatki inwestycyjne:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
- zakup nieruchomości
- roboty budowlane
- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

- eksperymentalne prace rozwojowe

- usługi doradcze

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU