Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.

Dotację stanowi premia technologiczna – dofinansowanie w formie refundacji części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do 31 maja 2023 r. godz. 16:00

O dofinansowanie ubiegać się mogą ,ikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowania Minimalna wartość 

kosztów kwalifikowanych

Maksymalna 

wartość kosztów kwalifikowanych

do 70%   w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej) Brak Równowartość 50 mln EUR

Projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU