Ścieżka SMART

Nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ścieżka SMART oferuje kompleksowe wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu można uzyskać pomoc w wzmacnianiu zdolności badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wnioski o dofinansowanie dla projektów konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z firmami dużymi oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO) można składać do 8 lutego 2024 r.

Konkurs na zamodzielne projekty małych i średnich firm (MŚP) już w maju 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac B+R, inwestycje związane z wdrożeniem prac B+R, Inwestycje związane z  budową lub rozbudową infrastruktury B+R, prace budowlane,  maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, usługi doradcze, inwestycje związane z  transformacją cyfrową czy ochroną środowiska, szkolenia, internacjonalizację przedsiębiorstwa, promocję produktów za granicą oraz ochronę praw własności przemysłowej.

Projekt może składać się z maksymalnie 7 modułów, z czego jeden z nich musi obejmować działania B+R lub wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły są opcjonalne.

Moduły obejmują następujące kategorie wydatków:

Moduł B+R

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne).

Moduł wdrożenie innowacji

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduł infrastruktura B+R

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł cyfryzacja

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Moduł internacjonalizacja

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Moduł kompetencje

 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Poziom dofinansowania wynosi od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Brak limitów dotyczących wielkości projektu.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU