Robogrant – wsparcie dla branży meblarskiej

Ogłoszono konkurs pilotażowy programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

W programie Robogrant  małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z branży meblarskiej mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje związane z zakupem, instalacją i uruchomieniem robotów przemysłowych.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

O granty ubiegać mogą się małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD)
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł

Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych

robot przemysłowy - definicja
robot przemysłowy oznacza automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową – stacjonarną lub mobilną maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi

2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
a) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych;
b) maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
c) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
d) urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc ,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 850 tys. zł

Poziom dofinansowania 85%

Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości udzielonego grantu

Wnioski mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU