Zachęty inwestycyjne Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Tytuły wsparcia
W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:
 
1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
Granty z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Rodzaj inwes­tycji Mini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN) Mini­malne zatrud­nienie Inne wymogi Maksy­malne wsparcie (na każde miejsce pracy, w PLN)
B+R 1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika) 103 Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 15 tys. /20 tys.1,2
Centrum Dosko­nałości Procesów Bizne­sowych 1.5/ 0.31 150/ 501 Zaawan­sowane/ Wysoko-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2
Centrum Zaawan­sowanych Usług Bizne­sowych 1.5/ 0.31 250/ 501 Średnio-
zaawan­sowane procesy
do 12 tys. /15 tys.1,2

 

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)
Granty z tytułu kosztów kwalfikowanych nowej inwestycji
Rodzaj inwes­tycji Mini­malne nakłady inwesty­cyjne (mln PLN) Mini­malne zatrud­nienie Inne wymogi Maksy­malne wsparcie (jako % kosztów kwalifiko­wanych)
B+R 1 (poniżej 100 tys. na pracow­nika) 103 do 15% /20%1,2
Innowa­cyjna 7 20 Potwier­dzenie innowa­cyjności przez MPiT do 10% /15%1,2
Strategi­czna 160 100 do 10% /15%1,2

 

3. Wsparcie na szkolenia pracowników
 Grant szkoleniowy - dodatkowo do powyższych grantów 
Maksymalne wsparcie (na każdego pracownika, w PLN) - 25% lub 50%1,2 kosztów kwalifikowalnych szkoleń
 
w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
2 w 5 województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim)
wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem
Wymóg spełnienia kryteriów jakościowych zgodnie z Programem
Poza wymogiem spełnienia powyższych kryteriów ilościowych, konieczne jest otrzymanie min. 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu dokonywanej przez PAIH

1. Kryteria jakościowe dla projektów BSS

Rozwój strukturalny

 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy
 • Miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem
 • Rodzaj inwestycji
 • Udział usług oferowanych dla klientów zagranicznych
 • Punktacja za progresy
 • Zasięg geograficzny inwestycji

Rozwój naukowy

 • Współpraca z instytucjami naukowymi przy wspólnych projektach badawczych finansowanych ze środków UE
Rozwój zrównoważony terytorialnie

 • Inwestycje w miastach średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze
 • Inwestycje w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia (ponad 160% średniej krajowej)

Rozwój zasobów ludzkich

 • Działania z zakresu opieki nad pracownikiem
 • Szkolenia dla pracowników

Odpowiedzialność społeczna

 • Działania z zakresu CSR
 • stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami itp.
 • Mechanizm akcjonariatu pracowniczego
 • Prognozy wpływu do budżetu

Kryteria dodatkowe

 • Doświadczenie inwestycyjne
 • Międzynarodowa rozpoznawalność marki

2. Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych

Rozwój strukturalny

 • Wysokopłatne miejsce pracy
 • Miejsca pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników
 • Miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynieryjnym
 • Znaczna liczba miejsc pracy
 • Inwestycje w branże zgodne z polityką rozwojową kraju
 • Atrakcyjność produktów na rynkach międzynarodowych
 • Kapitałochłonność

Rozwój naukowy

 • Współpraca z nauką
 • Działalność badawczo- rozwojowa
Rozwój zrównoważony terytorialnie

 • Inwestycje w miastach średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze i w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia
 • Wkład lokalny
 • Miejsce w łańcuchu produkcji

Rozwój zasobów ludzkich

 • Działania z zakresu opieki nad pracownikiem
 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
 • Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami i centami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi

Odpowiedzialność społeczna

 • Działania z zakresu CSR, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystanie rozwiań pro- środowiskowych
 • Mechanizm akcjonariatu pracowniczego
 • Prognozy wpływu do budżetu

Kryteria dodatkowe

 • Doświadczenie inwestycyjne
 • Międzynarodowa rozpoznawalność marki
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki
Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.
Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:
 1. zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. zlecaniu realizacji programów studiów;
 3. udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
 4. finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM GRANTU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU