INNOship – dotacje dla sektora stoczniowego

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR najbliższy nabór wniosków o  dotacje dla przedsiębiorstw z sektora stoczniowego - w programie INNOship planowany jest w następujących terminach:

 • ogłoszenie konkursu 15 kwietnia  2019 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków 17 czerwca 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków 16 września 2019 r.

W Programie sektorowym „INNOship” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Budżet i poziom dofinansowania:

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOship wynosi 200 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 mln PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MNiSW) albo z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW).

W przypadku projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami, weryfikacji w przedmiotowym kryterium podlega, czy Wnioskodawcy oraz konsorcjantowi przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w art. 25 ust. 6 lit. b lit. (i) ww. rozporządzenia.

 •  W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z Wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).
 • W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).
  Uwaga: Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w  dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych  zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub 
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.


W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą. 

- dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
2) 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3) 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
4) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU