Granty na transfer technologii

Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how innowacyjnego rozwiązania.

 • Możliwość uzyskania dotacji do 85% wartości transakcji - kosztów kwalifikowanych
 • Swoboda w wyborze dawcy technologii – przedsiębiorca sam wybiera dostawcę technologii

Termin naboru wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r. lub wyczerpania środków (konkurs podzielony na miesięczne rundy)

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych innowacyjnych technologii, m.in. patentów, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych czy know-how.

Warunku uzyskania dotacji:

 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wnioskodawca ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.
 • Wnioskodawca posiada formalne zdolności do zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

Kryteria dot. transferowanej technologii

 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej.
 • Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat.
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 150.000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR.

Koszty kwalifikowane projektu:

Finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym:

 • patenty lub zgłoszenia patentów
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii.
Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników.

DOTACJA W RAMACH POMOCY DE MINIMIS:

 •  dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 80% kosztów kwalifikowalnych,
 • dla projektów zlokalizowanych dla pozostałych województw – 85% kosztów kwalifikowanych.

W PRZYPADKU WYCZERPANIA POMOCY DE MINIMIS DOTACJA W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJEJ - do 70% kosztów kwalifikowalnych,

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji Projektu część.

Maksymalna intensywność pomocy na koszty kwalifikowalne, w przypadku  regionalnej pomocy inwestycyjnej Zobacz mapę pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU