Dotacje dla firm prowadzących działalność przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Wsparcie maksymalnie do 15 mln PLN mogą uzyskać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa na inwestycje związane z wykonywaniem działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalności w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Nowy nabór wniosków planowany jest w 1 kwartale 2023 r.

W planowanym konkursie zasady mogą ulec zmianie (poniższe informacje określają zasady z ostatniego konkursu, w którym wnioski o wsparcie można było składać w terminie do 18 listopada 2022 r. ).

Firmy które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych, m.in. takie jak cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, dań gotowych itp. mogą również ubiegać się o wsparcie.

W przypadku, w którym wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia na przetwarzanie produktów rolnych (objętych Załącznikiem I do TFUE) oraz na inwestycje w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem I do TFUE), należy złożyć dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem w ramach jednego naboru

O dotacje ubiegać mogą się mikro, małe i średnie firmy z całej Polski, prowadzące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”, jeżeli:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (tabela poniżej);

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

Nr Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
1 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
2 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
3 11.05.Z Produkcja piwa
4 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

Dotacje można uzyskać na koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko  – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

  • 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
  •  10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
  •  15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem nr I do TFUE)

Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:

1)  25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

2)  35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:

1)  50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;

2)  40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;

3)  30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;

4)  25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;

5)  na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:

a) 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

III. w przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

IV. w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Zaliczka jest przyznawana w wysokości do 50% wartości wsparcia.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU