Design dla przedsiębiorców

Konkurs dla MŚP w Poddziałaniu 2.3.5 "Design dla przedsiębiorców" POIR

Wnioski przyjmowane będą do lipca 2021 r. 

Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Wnioski mogą składać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego ) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Dotację na:

 1. zakup usług dotyczących profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • usługi prototypowania i testów
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu

2. realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup patentów, licencji, know-how

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

a) diagnoza - przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

b) synteza i analiza - określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

c) tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów;

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 60 000 zł

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania: 1,5 mln zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 tys. zł oraz maksymalnie do 1 mln zł na inwestycje).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w zakresie usług proinnowacyjnych 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,
 • w zakresie inwestycji początkowej zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc de minimis
 2. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP

Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU