Bony na innowacje dla MŚP – dotacje na inwestycje

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

II etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Z dotacji na inwestycje mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. W ramach II etapu można wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową.  Środki można użyskać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Termin naboru wniosków od 17 kwietnia 2019 r. do 30 grudnia 2020 r.

W ramach II etapu inwestycyjnego Poddziałania 2.3.2 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów są wydatki inwestycyjne.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 800 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU