INNOSTAL – Dotacje w sektorze przemysłu stalowego

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR najbliższy nabór wniosków o  dotacje dla przedsiębiorstw z branży przemysłu stalowego - w programie INNOSTAL planowany jest w następujących terminach:

 • ogłoszenie konkursu 15 marca 2019 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków 15 maja 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków 18 sierpnia 2019 r.

Program sektorowy INNOSTAL realizowany będzie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOSTAL ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOSTAL, złożonego do NCBR przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 1. przedsiębiorstwa,
 2. konsorcja przedsiębiorstw,
 3. konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Budżet i poziom dofinansowania:

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSTAL wynosi 190 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MNiSW) albo z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW).

W przypadku projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami, weryfikacji w przedmiotowym kryterium podlega, czy Wnioskodawcy oraz konsorcjantowi przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w art. 25 ust. 6 lit. b lit. (i) ww. rozporządzenia.

 •  W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z Wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).
 • W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).
  Uwaga: Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w  dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych  zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub 
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.


W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą. 

- dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
2) 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3) 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
4) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU