Nasze usługi

Instytut Badań i Strategii Internetowych koncentruje swoje działania w następujących obszarach :

Instytut przygotowuje wszechstronną analizę wewnętrznych i zewnętrznych aspektów funkcjonowania firmy, które determinują powodzenie danego przedsięwzięcia. Na podstawie przeprowadzonych analiz i uzyskanych wyników przeprowadza ocenę wykonalności inwestycji oraz opracowuje biznes plan, który posłuży w dalszej kolejności jako plan rozwoju nowej działalności.

Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, analiza rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa, planowanie inwestycyjne, wnioski o finansowanie zewnętrzne, planowanie inwestycyjne, studia wykonalności inwestycji, dokumentacja techniczna inwestycji.

Instytut posiada również kompentencje do świdczenia usług doradczych w następujących zakresach :

Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej – audyt regulacyjny, analiza firmy na rynku UE, planowanie inwestycyjne, wpływ inwestycji na środowisko, przygotowanie dokumentacji biznes planu, studium wykonalności.

Doradztwo w zakresie rozwóju i modernizacji przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie,  audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Innowacje i nowe technologie – strategie rozwoju, rozwiązania innowacyjne i zaawansowane technologie, technologie informatyczne.

Tworzenie i łączenie się przedsiębiorstw -wnioskowanie do sądu rejestrowego, strategie połączenia przedsiębiorstw, przygotowanie i badanie sprawozdań, przygotowanie dokumentacji (księgi wieczyste, rejestry, cesje, koncesje, prawa autorskie)

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej – wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, fundusze kapitału wysokiego ryzyka, pozyskanie inwestora strategicznego, poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji.

Ośrodek wdrożeń informatycznych i doradztwa w zakresie stosowania zaawansowanych technologii.